Preus

ESTUDI DE VIABILITAT: 235 €

Recomanem prèviament la seva realització per a aclarir dubtes al respecte. En cas de que l'actuació sigui favorable, aquest import es descomptaria en concepte de provisió de fons dels honoraris totals del projecte de reforma i de canvi d'ús.


PROJECTE DE REFORMA I/O DE CANVI D'US: Preu variable (de 795 -3.495 ) 

Els honoraris de l'arquitecte redactor de l'Expedient tècnic de reforma i/o de canvi d'ús, es basen en un percentatge % aplicat sobre el P.E.M. (pressupost d'Execució material) del projecte en questió. També influeix el fet de que el local requereixi o no obres de condicionament i de reforma, ja que en cas de que si siguin necessàries s'incluiria la Direcció de obra de les mateixes.

Aquest pressupost PEM, és sempre orientatiu d'acord amb el Módul de construcció, els Coeficients de referència actualitzats del Col.legi d'Arquitectes i la Superfície total reformada, no vinculant a efectes de contractació d'obra.
Per tant, no té perquè coincidir amb el pressupost real de l'obra P.C. (pressupost de Contracte).


PROJECTE DE DIVISIO HORITZONTAL O SEGREGACIO: Preu (de 695 -2.995 )

Els honoraris de l'arquitecte redactor de l'Expedient tècnic de divisió horitzontal o de segregació, es basen en l'amidament de l'immoble, és a dir, de la superfície construïda de l'edifici o de l'habitatge.


PROJECTE DE LEGALITZACIO: Preu variable (de 595 -3.495 )

Els honoraris de l'arquitecte redactor de l'Expedient tècnic de legalització, es basen en la antiguitat de l'immoble a legalitzar, és a dir, amb edat < de 4 anys, amb > de 4 anys i amb > de 10 anys. Així mateix es considera també la superfície construïda de l'habitatge.


* Preus vàlids per a municipis de les comarques de: Garraf,Alt Penedés,Anoia,Baix Llobregat,Barcelonés,Vallés Occidental,Maresme,Vallés Oriental,Bages,Baix Penedés,Tarragonés,Alt Camp,Baix Camp,Conca de Barberà,Priorat. Consulti'ns per a la resta de comarques de Barcelona-Tarragona.
També ens desplacem per encàrrec a la resta de Cataluña (comarques de Lleida-Girona) 
No s'inclouen els impostos indirectes