Divisió Horitzontal/ Segregació

La DIVISIÓ HORITZONTAL és un acte documentat en títol públic, mitjancant el qual es divideix un immoble (por exemple un edifici) en vàries i diferents finques registrals independents, amb asignació a cadascuna d'elles d'un coeficient de copropietat o participació en el total de l'immoble. Posteriorment s'inscriu en el Registre de la Propietat.
D'aquesta manera es conforma una comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal que està integrada per una sèrie d'unitats (habitatges, locals comercials, garatges,...) que reben el nom d' "elements privatius", llevat que hagin estat configurats com anexes d'altres elements privatius (garatges i trasters), a cadascún dels quals se'ls asigna un nombre d'ordre a la propietat horitzontal, i que s'inscriuen en el Registre de la Propietat com a finques independents.
La Llei de Propietat Horitzontal estableix que per a dividir o segregar qualsevol d'aquells elements privatius en dos o més departaments, així com per a segregar els anexes dels habitatges (garatges i trasters) amb l'objecte de configurar-los com a finques independents, és necessari un acord unànime de la Junta de la Comunitat de Propietaris en el qual s'autoritzen expressament aquest fets, si no està recollit en els estatuts un altra via alternativa que donés aquesta capacitat als propietaris individuals.
Prèviament a tot això, es tindrà que realitzar un Projecte tècnic redactat per tècnic competent (arquitecte) que reflexi la modificació de l'immoble.
_________________________________________________________________________________

Denominem SEGREGACIÓ d'una vivenda, a l'acció de dividir en dos o més parts l'esmentada vivenda. A Catalunya, aquesta actuació és completament legal sempre que cumpleixi les normes de propietat horitzontal i la legislació municipal. És a dir, tant la vivenda matriu inicial, com les segregades tenen que  acollir-se a la legalitat urbanística vigent en aquell moment.
En aquest sentit la Llei de Propietat Horitzontal indica que els pisos poden ser objecte d'una divisió mitjancant la reducció i segregació en dos o més menors, o bé mitjancant l'ampliació a través de l'agregació d'alguna confrontant. Al afectar a les particions i repartiment comunitari, l'interessat tindrà que requerir l'aprovació de la Junta de la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, els restants propietaris, si s'oposen a la segregació o modificació no tenen perquè al.legar raons per això.
Ademés de l'aprovació dels restants propietaris, l'interessat en la segregació tindrà que tenir en compte que, una vegada modificades les vivendes, aquestes tenen que complir i tenir la Cèdula de habitabilitat. D'altra banda, tindrá que disposar amb llicència d'obra major i amb un projecte tècnic realitzat per un arquitecte.
Els casos més habituals en els que es planteja la segregació són:
  • en les herències en les quals s'hagi que donar per a diversos familiars
  • en els grans habitatges per a reduir les elevades despeses que suposen i per a afrontar les hipoteques amb altes quotes
  • en la venda d'un pis gran ja que actualment és més sencill vendre'l com a dos pisos petits