Legalització

L'arquitecte no és qui legalitza una casa, sinó qui proporciona la documentació tècnica al propietari per a que a través d'un expedient de legalització sol.liciti a l'administració competent (normalment l'Ajuntament), que acrediti l'existència legal de la edificació i que aquesta s'adeqüa a la normativa municipal.
Per tant l'arquitecte té que redactar una sèrie de documents amb els quals es responsabilitza de que la vivenda cumpleix les condicions d'habitabilitat i seguretat que la legislació exigeix, ademés d'estar adaptada a la normativa municipal.
Desde el punt de vista urbanístic l'administració municipal que legalitza una edificació el que està fent és reconèixer l'existència d'una edificació que fins llavors era "no legal".

Existeixen diferents expedients de Legalització corresponent a
les obres que constitueixen el seu objecte, amb les següents peculiaritats:

- Legalitzacions amb menys de 4 anys d'antiguitat o de
construcció ilegal sense coneixement de l'Administració.
Documentació de projecte bàsic amb memòria descriptiva, plànols i estimació de
pressupost actualitzat.
Fotografíes de l'estat actual.
Certificat sobre l'estat constructiu i de compliment de normatives als efectes del seu ús o activitay, segons inspecció o proves realitzades. Si de la inspecció es dedueix que no és
possible emitir el certificat positiu de legalització, l'arquitecte tindrá dret a percibir
idèntics honoraris, sense perjudici de l'obligació d'incloure les recomanacions de les
mesures a pendre per a que l'edifici es converteixi legalitzable.
Éssent a càrrec del client el cost dels assaigs i prospeccions, en el seu cas.

- Legalitzacions amb més de 4 anys d'antiguitat i de
construcció coneguda per l'Administració. (Pagament d'IBI o Obra Nova
declarada)
Si es tracta d'una construcció de més de 4 anys d'antiguitat i reconeguda per
l'Administració (IBI o similar), es tindrà que fer un aixecament de plànols i memòria descriptiva
amb certificat a on es faci constar les circumstàncies de compliment de normatives i
antiguitat.

- Legalitzacions de més de 10 anys d'antiguitat, sense
responsabilitat constructiva de l'arquitecte.
Si es tracta d'una construcció de més de 10 anys d'antiguitat i reconeguda, es tindrá que fer tan
sols un aixecament de plànols i memòria descriptiva a on consti aquesta circumstància d'antiguitat.