Estudi Viabilitat

Per l'obtenció de la llicència de canvi d'ús de local comercial/ oficina/ estudi/ garatge-aparcament a habitatge és absolutament necessari que:

- es compleixin les Normes Urbanístiques del planejament municipal vigent que l'afecten per la seva ubicació i les Ordenances municipals. És a dir, es tindrà que comprovar que la clau urbanística asignada a la edificació on s'ubica el local permet o no l'ús d'habitatge en planta baixa, en planta entresol o principal i planta d'àtic. També tindrà que comprovar-se que la densitat de vivendes de la finca i de la zona no estigui esgotada, comprovant que el nombre d'unitats existents no excedeixi el nombre màxim de permeses.

- es reuneixin les condicions físiques del local per tal de donar compliment als Requisits mínims d'Habitabilitat i solidessa en edificis d'habitatges i de la Cédula de habitabilidad, reglamentats pel Decret 141/2012 (de 30 d'octubre).


No tots els locals són susceptibles del canvi, ja que en cas d'incompliment d'algun dels condicionants anteriors, no es podrà realitzar legalment el canvi d'ús que es pretèn.

Per tant, és recomenable la realització d'un estudi previ de viabilitat de la actuació, inspeccionant l'immoble a legalitzar i analizant en profunditat tota la normativa recopilada anteriorment.

Amb aquestes premises es podrà redactar un informe escrit amb les observacions oportunes, una estimació de viabilitat per a la obtenció de la llicència i de pressupost de l'actuació, així com drets de visat i honoraris del projecte tècnic necessari.


¿Pot una Comunitat de Propietaris  impedir el Canvi d'Us?
Segons una sentència del Tribunal Suprem de Justícia s'estableix que les limitacions o prohibicions referides a l'alteració de l'ús d'un immoble exigeixen, per a que siguin eficaços, que constin de manera expressa. Per  tant, és necessari que en el Registre de la Propietat consti una anotació expressa impedint l'esmentat canvi per a que pugui ser impugnat per la comunitat de propietaris.
D'altra banda, és necessari obtenir el permís de la Comunitat quan s'hagi que realitzar obres importants en elements comuns, entenent com a tals el canvi d'estructura de la finca, les façanes i supòsits similars.